Informace k registraci

X. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

XXIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

XI. Konference mladých vědeckých pracovníků

IX. Dramaterapeutická konference

 

Základní informace k registraci

Důležité termíny:

 • Termín konference: 19. – 20. 3. 2024
 • Termín pro aktivní přihlášení na konferenci: 29. 2. 2024 – s ohledem na odhalení technické závady při spouštění stránek prodlužujeme přihlašování k aktivní účasti do 4. 3. do 12,00.
 • Všechny přihlášené příspěvky byly přijaty – v současnosti jsou zapracovávány pro programu. Těšíme se na vás!
 •  
 • Termín pro zasílání abstrakt příspěvků: 29. 2. 2024
 • Termín oznámení akceptace příspěvku: do 5. 3. 2024
 • Termín pro pasivní přihlášení na konferenci (bez konferenčního příspěvku): do naplnění prostorových a konferenčních kapacit, kapacita konference byla naplněna, přihlašování na konferenci byly tudíž ukončeno

Registrační poplatky:

 • Akademici a ostatní (aktivní i pasivní)     300 Kč
 • Studenti                                                   100 Kč

Informace k platbě registračního poplatky:

Platbu je nutné provést bezhotovostně na účet Univerzity Palackého v Olomouci:

 • Číslo účtu: 19-1096330227/0100
 • Variabilní symbol:  994124201
 • Mezinárodní bankovní číslo korunového účtu (IBAN)   CZ090100000019109633022
 • SWIFT kód      KOMBCZPPxxx

Do kolonky „Zpráva pro příjemce“ v příkazu k úhradě registračního poplatku (na složence) zadejte Vaše jméno.

Účastník je POVINEN při registraci předložit potvrzení o platbě (ústřižek složenky, výpis z účtu).

Přihláška bude akceptována po obdržení platby konferenčního poplatku.


Každý účastník konference si zajišťuje ubytování samostatně.


Pravidla aktivní účasti

Máte-li zájem se aktivně účastnit konference, nabízíme možnost přednášky, workshopu a posterové sekce (tato letos obsahuje krátkou 3-minutovou prezentaci tématu v plénu). Své příspěvky můžete prezentovat v českém, slovenském i anglickém jazyce. Podrobné informace k jednotlivým formám jsou uvedeny níže. 

 

1. Přednáška

Maximální čas přednášky: 15 – 20 minut i s diskusí.

V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku, bude možné přednášku rovnoměrně prodloužit.

Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 150 osob.

K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (notebook, dataprojektor, elektronické ukazovátko s přepínačem prezentací).

Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce příspěvku.

Přednáška v doktorandské sekci bude prezentována i v rámci pléna, a to v rámci krátkého 3-minutového představení hlavních výstupů. Tato prezentace bude společně s prezentací posteru.

Informace pro přednášející naleznete zde: Informace pro přednášející, Spirála poznání

 

2. Workshop

Délka workshopu: 1,5 hodiny.

Workshop je interaktivní přednáška v menším počtu účastníků, maximálně do 30-ti osob (v přihlášce specifikovat požadovaný počet účastníků).

Ve workshopu by měla být zajištěna interaktivita mezi přednášejícím a účastníky.

K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce.

 

3. Poster prezentující výzkumný projekt

Součástí posterové sekce bude 3-minutová slovní prezentace v plénu, na které bude  příspěvěk představen.

 

Maximální rozměr posteru je 90 x 120 cm.

Složené stránky A4 se nebudou akceptovat jako poster.

Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu.

Vertikální umístnění – 90 horizontálně x 120 vertikálně.

Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce přítomni u svých příspěvků.

Doporučený obsah posteru:

 1. Název, místo konání konference, na kterém je poster prezentován;
 2. Titul – doporučeno krátký (do osmi slov);
 3. Autoři;
 4. Výzkumné pracoviště/škola, kde byl výzkumný úkol proveden;
 5. Úvod, záměr – uvádí obvykle několika stručnými větami cíl výzkumu;
 6. Teoretické zakotvení výzkumu – rešerše hlavních tematických zdrojů;
 7. Popis základního a výběrového souboru;
 8. Metodologie – hlavní nebo nové metody sběru dat;
 9. Výsledky;
 10. Závěry – obvykle 1-3 jednoznačné věty;
 11. Diskuse – možné limity a přínosy výzkumu;
 12. Přehled použité literatury max. 3-5 základních stěžejních.

Publikační výstupy

Informace o publikování v časopisech (pokyny)